Görev Tanımı

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27.Maddesi uyarınca Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

 

 Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile;

 -Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlama,

 -Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlama,

 -Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletme,

 -Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunma,

 -Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlama,

 -Rektörlüğün yazışmalarını yürütme,

 -Rektörlüğün protokol,ziyaret ve tören işlerini düzenleme,

 - Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapma,

  görevlerini yerine getirir.

 

Ayrıca 2547 Sayılı Kanunun 51. Maddesinde Üniversite merkez yönetim örgütünün başının Genel Sekreter olduğu ifade edilmektedir. Yine aynı madde gereğince Genel Sekreter Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Disiplin Kurullarında oy hakkı bulunmaksızın Raportörlük görevini ifa etmektedir.

 

Genel Sekreter ayrıca 2547 sayılı Kanunun 53.Maddesi uyarınca Rektörlük örgütünde görev yapan idari personelin disiplin amiridir.